1401/11/21
دستورالعمل پرداخت پاداش ازدواج و کمک هزینه فوت
 
بنا بر صورتجلسه مورخ 1401/08/10 هیات اجرایی منابع انسانی پرداخت کمک هزینه های ازدواج و فوت فقط و فقط با احراز شرایط ذیل صورت می گیرد:  
 

       1- زمان ارائه مدارک و مستندات برای پرداخت پاداش و کمک هزینه ی مذکور به مدت یک سال از تاریخ وقوع عقد و تاریخ فوت می باشد.

       2- پرداخت پاداش ازدواج و کمک هزینه فوت بر اساس مزایای سال تاریخ وقوع عقد و فوت می باشد و از بودجه سال های بعد قابل پرداخت نمی باشد.
 

 

مستندات مورد نیاز برای پرداخت پاداش ازدواج
 • تصویر سند ازدواج 
 • تصویر شناسنامه زوجین
 •  تصویر کارت ملی زوجین 
 • درخواست ذینفع 
 • تعیین تکلیف بیمه فرزند تحت تکفل 
مستندات مورد نیاز برای پرداخت کمک هزینه فوت 
 • گواهی فوت
 •  تصویر شناسنامه متوفی 
 • تصویر کارت ملی متوفی 
 • گواهی انحصار وراثت 
 • درخواست ذینفع یا ذینفعان همراه با ذکر شماره شبای بانک 
 • ابطال دفتر چه بیمه متوفی
تعداد بازدید:
622
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.