امور بيمه خدمات درماني


مدارك لازم جهت تحت تكفل قراردادن بصورت بيمه خاص

مدارك مورد نياز عبارتند از:

الف - درخواست كتبي با ذكر علت به مديريت محترم امور اداري.

ب - كپي صفحه اول و دوم شناسنامه افرادي كه بيمه خاص مي گردند.

ج - فيش حقوقي پس از كسر كردن بصورت حق بيمه خاص توسط امور مالي.(ارائه اين مورد پس  از درخواست كتبي و اعلام آن توسط امور اداري به امور مالي و پس از يك ماه امكانپذير مي باشد.)

د - كدملي و كدپستي.

ه - فرم صدور اوليه و تعهد نامه سه ساله كه از نماينده بيمه دانشگاه دريافت مي گردد.

و - يك قطعه عكس 3x4 مربوطه به افرادي كه بيمه خاص مي گردند.

ز - پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ ريال جهت صدور يا تعويض دفترچه بيمه.

 

"بيمه خدمات درماني"

كليه ضوابط طرح صدور اوليه، المثني، تعويض و تمديد دفترچه بيمه خدمات درماني و همچنين شرايط نحوه تحت تكفل قرار دادن فرزندان دختر و پسر همكاران محترم و مدارك مورد نياز بشرح ذيل اعلام مي گردد:

فرزندان پسر تا سن ۲۰ سالگي تمام تحت تكفل بوده و بشرط اشتغال به تحصيل حداكثر تا سن ۲۵ سالگي (با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل) و مشروط بر مجرد بودن فرزند پسر مي توانند تحت تكفل قرار گيرند و بعد از آن از تكفل خارج و سرپرست بايد نسبت به ابطال بموقع دفترچه بيمه با ارائه مدارك لازم اقدام مقتضي بعمل آورد در غير اينصورت مشمول پرداخت معوقه از سوي سازمان بيمه خدمات درماني خواهند شد. بديهي است در صورت نياز به ادامه بيمه، متقاضي مي تواند با ارائه درخواست كتبي نسبت به بيمه خاص فرزند و همسر وي اقدام نمايد.

 

فرزندان دختر تا قبل از ازدواج تحت تكفل مي باشند و پس از ازدواج از تكفل خارج و سرپرست بايد نسبت به ابطال به موقع دفترچه بيمه با ارائه مدارك لازم اقدام مقتضي بعمل آورد در غير اينصورت مشمول پرداخت معوقه از سوي سازمان بيمه خدمات درماني خواهند شد. درصورت نياز به ادامه بيمه، متقاضي مي تواند با ارائه درخواست كتبي نسبت به بيمه خاص نمودن فرزند و همسر وي اقدام نمايد.

 

فرزندان معلول پسر حداكثر تا سن ۱۸ سالگي و پس از آن جهت ادامه بيمه بشرط ارائه مدارك از سوي سازمان بهزيستي مبني بر تائيد معلوليت، مشمول بيمه عادي بوده و تحت تكفل قرار خواهند گرفت.

 
 

مدارك لازم جهت ابطال دفتر چه بيمه سازمان خدمات درماني

مدارك مورد نياز عبارتند از:

الف- درخواست كتبي با ذكر علت ابطال به مديريت محترم امور اداري دانشگاه.

ب - آخرين فيش حقوقي ممهور به مهر امور مالي.

ج - كپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيمه شده.

د‌-    اصل دفترچه بيمه شده.

پس از بررسي مدارك در صورت وجود معوقه قابل پرداخت مراتب متعاقبا به افراد اطلاع داده خواهد شد.

 
 

مدارك لازم جهت تعويض دفترچه بيمه

مدارك مورد نياز عبارتند از:

الف - درخواست كتبي به مديريت محترم امور اداري.

ب - كپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيمه شده.

ج - آخرين فيش حقوقي.

د - در صورت اسكن نبودن عكس يك قطعه عكي ۴*۳ .

ه - پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ ريال جهت تعويض دفترچه بيمه.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/09/12
تعداد بازدید:
13347
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.